Apie universitetą

Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) yra savanoriška visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integracijai visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą. Tikslas ir pagrindiniai uždaviniai - visokeriopai remti pagyvenusio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, tirti ir propaguoti pagyvenusių žmonių kultūrinę ir visuomeninę patirtį, skatinti bendradarbiavimą tarp kartų, organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių specialistais, visuomenės veikėjais, gydytojais, organizuoti priemones, sudarančias sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimą ir galimybes.

Tau nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai. Pretendentai turi parašyti prašymą rektoriaus vardu, sumokėti stojamąjį mokestį (10 lt.). Į universitetą priimami visi norintieji - nuo turinčių pradinį išsilavinimą iki mokslininkų, meno žmonių, visuomenės veikėjų, verslininkų. Nėra nei stojamųjų nei baigiamųjų egzaminų. Mokslas trunka 2 metus. Baigę universiteto vieną fakultetą gauna nustatytos formos pažymėjimą ir gali tęsti studijas kitame fakultete. Norintieji studijuoti kreipiasi darbo metu 8-17 val.

Rektorius Romualdas Ozgirdas

 

About University

Third Century University (TCU) is a voluntary public organization which operates in order to ensure better social integration to the society for elderly people, it induces their effective, productive and purposeful life by keeping their working capacity, physical activity, raising their level of knowledge and culture, sharing life experience, maintaining health. The aim and main objectives of TCU are as follows: fully support better social integration of the elderly into society; realization of possibilities and active participation in the processes of public opinion formation and decision making; analyse and promote cultural and social experience of the elderly; induce collaboration of generations; organize lectures, conferences, seminars, meetings with Lithuanian and foreign specialists, public figures, doctors; organize means which create conditions to spend purposefully leisure time to the extent it is able and possible.

 

All citizens of the Republic of Lithuania may become members of TCU. Candidates must write a request to the rector, pay initiation fee (10 Lt). Everyone willing are accepted to the university – from people with elementary education to scientists, artists, public figures, businessmen. There are neither entrance exams, nor final exams. Studies last 2 years. After graduation of one faculty a student is issued a certificate of certain form and he/she may continue studies in the other faculty. If you wish to study, please address during the working hours from 8 am to 5 pm.

 

Rector Romualdas Ozgirdas